آیین نامه،بخشنامه و قوانین

ردیف۱ ردیف عنوان شماره تاریخ فایل
۵ ۳ حق بیمه قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران ۹۴/۱۷۴۷۳۳ ۱۳۹۴/۰۷/۲۲
۳ ۲ دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و
دومرحله ای ویرایش سوم
۹۴/۱۵۸۷۶۴ ۱۳۹۴/۰۷/۱۳
۴ ۱ دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف های ستاره دار ۳۴۰۰۱ ۱۳۹۵/۰۲/۰۷
۶ ۴ نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران ۱۰۲/۵۴۵۳-۵۴/۴۹۵۱ ۱۳۷۷/۰۹/۰۹
۷ ۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ۱۳۹۵/۱۱/۱۰
۸ ۶ قانون برنامه و بودجه کشور ۱۳۵۱/۱۲/۱۰
۱۰ ۷ دستورالعمل حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک سال ۹۴ ۹۴/۲۱۱۶۰ ۱۳۹۴/۰۲/۱۲
۱۱ ۸ دستورالعمل تعرفه حق الزحمه خدمات نقشه برداری ۹۴/۲۱۱۶۵ ۱۳۹۴/۰۲/۲۰
۱۲ ۹ دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال ۱۳۹۴ ۹۴/۲۱۱۵۷ ۱۳۹۴/۰۲/۲۰
۱۶ ۱۰ دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال ۱۳۹۳ ۹۳/۱۶۵۵۲ ۱۳۹۳/۰۲/۲۴
ردیف عنوان شماره تاریخ