بایگانی فایل ها و مستندات ناظرین

بایگانی فایل ها و مستندات مهندس ناظر

مهندس ناظر شاغل در پروزههای عمرانی بسیاری از زمان خود را برای یافتن فایل ها و یا مستندات شان صرف می کنند. این موضوع ناشی از عدم وجود بایگانی و یا روش آرشیو مستندات است. به شخصه پروژه هایی را دیده ام که پیمانکار آن اطلاعات صورت وضعیت های تاییدی قبلی خود را نداشته و مجبور به تهیه آن از ناظر و یا کارفرما بوده و در مواردی هم باعث تضییع حقوق پیمانکرا و یا کمبود مدارک برای بررسی توسط ناظر بوده است.

به همین منظور در زیر جدول چک لیست طبقه بندی مستندات پیشنهادی از سوی پلکان مهندسی ارائه شده است.

جدول پیشنهادی پلکان مهندسی

 

ردیف زونکن و یا پوشه دیوایدر و یا زیرپوشه
۱  فایل نقشه های مصوب :
۲ فایل  نقشه های اجرایی فایل طراحی آبرو و پل های مسیر
فایل ارزیابی مسیر (تملک)
رولوه مسیر
آزبیلت قطعات اجرایی  پروژه
فایل جابجایی تاسیسات
فایل صورتجلسات  ناظر نقشه برداری
فایل طراحی دیوار های حایل مسیر
۳ فایل نقشه هایی اصلاحی
۴ صورت وضعیتها بادرج شماره و تاریخ بررسی
۵ نمودارها بادرج روز ماه سال
۶ فایل  گزارش ماهانه بادرج روز ماه سال
۷ فایلهای  مکاتبات  بادرج روز ماه سال
۸ فایلهای  صورتجلسات بادرج روز ماه سال
۹ اسکن کلیه مدارک ومستندات پروژه بادرج روز ماه سال
۱۰ برنامه زمانبندی پروژه بادرج روز ماه سال
۱۱ پیشرفت فیزیکی پروژه بادرج روز ماه سال
۱۲ اطلاعات کلی پروژه(موافقت نامه ، اسناد مناقصه و…….) اسکن شده
۱۳ فایل  بنر پروژه   (در صورت نیاز)
۱۴ فایل نشریات
۱۶ فایل صورتجلسات بازدید های کارفرما ازپروژه
۱۷ فایل صورتجلسات بازدید واحد های مختلف شرکت از پروژه
۱۸ متفرقه

 

 

محصولات