محاسبه حمل عملیات خاکی

محاسبه حمل عملیات خاکی

قطعا یکی از مواردی که بعد از محاسبه،  احجام عملیات خاکی بدان برمیخورید موضوع فواصل حمل و ضرایب متعلقه بدان در انواع مختلف از راه‌هاست. لذا یک مترور حرفه‌ای علاوه بر به خاطرسپاری ضرایب حمل در انواع مختلف راه‌ها می‌بایست به موارد ذیل توجه اکید داشته باشد:

بابت هرگونه افزایش ناشی از خاکبرداری در انواع مختلف خاک ها هیچ ضریب افزایش ناشی از تورم به احجام تعلق نخواهد گرفت و مترور می‌بایست با قرائت حجم خاکبرداری تجمعی از ازبیلت و یا لیست کوپاژ نسبت به درج آن در ستون مصالح حمل شده اقدام نمایید.

.بابت هرگونه تراکم و کاهش حجم ناشی از خاک مصرف شده در خاکریزی‌ها نیز ضریبی به خاک‌های حمل شده از قرضه جهت مصرف در خاکریزی‌ها تعلق نمی گیرد

تشخیص خاک مناسب جهت خاکریزی و تامین آن از منابع ترانشه های مجاور (قرضه جانبی) و یا قرضه های منتخب خارج از مسیر به عهده نظارت پروژه است.

با توجه به این موضوع که در نص صریح فهرست بها به عدم اعمال ضرایب مرتبط با حمل در راههای ساخته نشده و شنی به حمل مصالح تا ۵۰۰ متر اشاره شده است. لذا کلیه حمل مصالح در این فواصل با ضریب یک در محاسبات لحاظ خواهند شد.

در کلیه محاسبات کسر فاصله به تناسب محاسبه خواهد شد.

در این بخش با ذکر یک مثال تلاش خواهیم کرد به محاسبه فواصل حمل احجام عملیات خاکی در  انواع راه‌های آسفالتی، شنی و ساخته نشده بپردازیم:

مثال:

مطلوب است محاسبه فاصله حمل مصالح خاکی با فرض انجام صدهزار مترمکعب خاکبرداری از ترانشه های یک مسیر سی کیلومتری در یک پروژه احداث راه اصلی که ۴۰۰ هزار مترمکعب آن در خاکریزی ها استفاده شده و مابقی آن به دپو حمل شده است و نیز نیاز به حمل ۴۰۰۰۰  مترمکعب خاک مناسب جهت مصرف در خاکریزی های سنگی از قرضه می باشد و کلیه ۱۲۵۰۰ مترمکعب خاک حاصل از پی کنی ها و گودبرداری های محل آبروها و ابنیه خاص به مصرف در خاکریزی ها رسیده است. و طبق قرارداد پیمانکار فواصل حمل در جدول شماره ۲ منضم به قرارداد به قرار ذیل می باشد. حال قصد داریم آیتم های حمل را محاسبه نماییم.

جدول شماره ۲- فاصله های حمل مصالح

ردیف مصالح حمل شده حمل در راه ساخته نشده (کیلومتر) حمل در راه شنی

(کیلومتر)

حمل در راه آسفالتی (کیلومتر)  

جمع (کیلومتر)

۱ استفاده از مصالح ترانشه در خاکریزی ها ۲ ۲ ۷ ۱۱
۲ حمل مصالح ترانشه به دپو ۰.۵ ۱۰ ۳۰ ۴۰.۵
۳ خاک از قرضه جهت خاکریزی ۰.۵ ۸ ۰ ۸.۵
۴ خاک حاصل از پی کنی ها به خاکریزی ۲ ۲ ۵ ۹

 

خلاصه محاسبات مرتبط با این مثال در جدول زیر ارائه شده است.

جدول محاسبه حمل مصالح خاکی

محصولات